Skip to content

Dyżur ratunkowy, nagłe przypadki

DYŻUR RATUNKOWY

 • działanie zespołu Kliniki ukierunkowane na pomoc zwierzętom, których stan lub objawy nasuwają podejrzenie zagrożenia życia. Dyżur ratunkowy Klinika pełni przez 24 godziny we wszystkie dni roku. Przed przybyciem zalecany kontakt telefoniczny 32 220 10 10

STABILIZACJA PACJENTA

 • obejmuje czynności ratunkowe związane z interwencją u pacjentów w stanie naglącym- wstrząsie
 • prowadzi i nadzoruje dyżurny lekarz weterynarii
 • standardowe postępowanie obejmuje: pobyt w szpitalu, czynności wyrównujące zaburzone funkcje organizmu w tym podaż dożylną płynów, tlenoterapię , wykonywanie bieżących badań obrazujących czynność organizmu.
 • prowadzenie stosownej dokumentacji

INTENSYWNA TERAPIA (doba)

 • obejmuje intensywne czynności lecznicze prowadzone u pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynności organizmu wymagającymi stałego nadzoru i uważnej opieki
 • prowadzi i nadzoruje dyżurny lekarz weterynarii z zespołem techników w porozumieniu z lekarzem prowadzącym
 • standardowe postępowanie obejmuje pobyt w szpitalu, bieżące monitorowanie czynności życiowych, podaż zleconych leków

RESUSCYTACJA

 • obejmuje czynności mające na celu utrzymanie przy życiu pacjenta z zaburzeniami czynności istotnych życiowo układów
 • prowadzi przeszkolony lekarz z zespołem reanimacyjnym

TRANSFUZJA

 • podaż krwi lub prepratów krwiopochodnych zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego
 • prowadzona przez przeszkolony personel szpitala

BADANIE USG w trybie FAST A/T

 • prowadzone przez lekarza o odpowiednich kompetencjach z użyciem profesjonalnego wyposażenia
 • ocena pomocnicza polegająca na potwierdzeniu/wykluczeniu nieprawidłowej zawartości jam ciała ew. skrócona ocena pojedynczego narządu.
 • obejmuje techniczne wykonie badania/pomiarów zapis wyników

TERAPIA SZPITALNA

 • opieka szpitalna dotyczy zwierząt w okresie po zabiegowym lub w czasie prowadzenia intensywnej terapii
 • opiekę bezpośrednią sprawuje lekarz dyżurny wraz z personelem technicznym
 • podstawowy pobyt szpitalny zawiera w ciągu doby dwukrotne badanie kliniczne ( w tym praca serca, jakość tętna , oddechy , temperatura , waga) koszt aplikacji leków
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji przebiegu terapii